EQWOS Opérateurs

Pourquoi EQWOS ?

Le projet EQWOS est parti d’un constat simple : des deux côtés de la frontière, la filière équine dispose d’atouts majeurs, les plus importants étant notre situation géographique au coeur de l’Europe du Cheval et notre savoir-faire reconnu mondialement : les résultats obtenus par les chevaux nés ou travaillés sur notre territoire lors des JO de RIO2016 en sont l’illustration.

Cependant, chaque filière présente sur chaque versant travaille de manière isolée à ce jour. Aujourd’hui, par ce projet EQWOS, nous voulons créer un cluster Equin qui contribuera à faire de la Zone FWV un territoire leader en Europe du « cheval toutes disciplines ».

Ce cluster ne sera spécifique à une sous filière en particulier mais global à l’ensemble en travaillant à la fois sur le domaine des courses, du cheval de sport, du cheval de trait et des acteurs transversaux.

Les dynamiques :

Transversale (l’ensemble des sous-filières)
Géographique (couvrant les 3 versants)
Verticale (de l’éleveur à l’utilisateur final).
Trois modules de travail :

La création de ce cluster EQWOS se traduira concrètement en 3 modules de travail.

La création d’une entité transfrontalière pour concrétiser et développer les coopérations transfrontalières sur le long terme.
La recherche et le développement de nouveaux produits et marchés pour améliorer la compétitivité de nos entreprises dans tous les sous-secteurs.
Le renforcement des compétences des acteurs pour une montée en gamme de nos entreprises.
Quels résultats attendus ?

Des entreprises consolidant leur activité et développant leur économie.
La création d’emplois, le cheval étant une production non mécanisable et non délocalisable, les entreprises qui se développent créeront des emplois : l’augmentation du cheptel de 7 équidés entraîne la création d’un emploi.
Quelle sera la plus-value transfrontalière ?

Une masse critique nécessaire pour accéder à certains marchés ;
dans la mutualisation des points forts de chacun : international et commercialisation pour les versants Wallons et Flamands, accompagnement des entreprises pour le versant Français avec une réponse conjointe aux problèmes communs.

Het EQWOS-project
Waarom EQWOS ?

Het EQWOS-project werd opgestart na de eenvoudige vaststelling dat de paardenindustrie aan beide zijden van de grens over grote pluspunten beschikt, met op de eerste plaats onze geografische positie in het hart van de Europese paardenwereld en onze internationaal erkende knowhow. Dat werd mooi geïllustreerd door de prachtige resultaten die onze paarden, geboren of werkzaam op ons grondgebied, behaalden tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016.

Maar tegelijkertijd zijn alle sectoren van de verschillende regio’s nog steeds erg geïsoleerd ten opzichte van elkaar.
Met het EQWOS-project willen we een soort cluster creëren binnen de paardenindustrie, waardoor ons gebied een Europese leiderspositie kan aannemen voor paarden binnen alle disciplines.

Deze clusters zullen zich niet beperken tot een bepaalde subsector: de focus ligt op de gehele industrie.
We willen ons zowel toespitsen op wedstrijden als op sportpaarden en trekpaarden, en horizontale actoren.

We willen een dynamiek creëren met de volgende karakteristieken:

Horizontaal (verschillende subsectoren)
Geografisch (drie regio’s)
Verticaal (van de fokker tot de eindgebruikers)
Concreet wordt deze EQWOS-cluster via drie werkmodules gecreëerd:

De oprichting van een grensoverschrijdende entiteit waarmee samenwerkingsverbanden aan beide zijden van de grens geconcretiseerd en uitgebouwd kunnen worden op lange termijn.
Het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe producten en markten om het concurrentievermogen van onze bedrijven in alle subsectoren te vergroten.
De versterking van de competenties van de actoren zodat onze bedrijven een groter aanbod kunnen
leveren.
De volgende resultaten worden verwacht:

De bedrijven zullen hun bedrijfsactiviteit consolideren en de economie ontwikkelen
Er wordt werkgelegenheid gecreëerd: het paard is namelijk een productie die niet door machines kan vervangen worden en niet verplaatst kan worden. De groeiende bedrijven zullen nieuwe banen creëren, de vergroting van de veestapel van 7 paardachtigen zorgt voor werkgelegenheid.
De grensoverschrijdende meerwaarde is:

De samenstelling van een noodzakelijke kritische massa, we toegang krijgen tot bepaalde markten;
De bundeling van ieders sterke punten: voor de Waalse en Vlaamse regio’s zijn dat de internationale betrekkingen en handel, en voor de Franse regio de begeleiding van bedrijven. Er wordt eenzelfde antwoord geformuleerd voor gemeenschappelijke problemen